โครงการฝึกงานประเทศ สิงคโปร์

Internship in Singapore 2017

โรงเรียนศิลป์ภาษา และ OSAC INTERNATIONAL COLLEGE

ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป  (ค่าโครงการ 40,000 บาท อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 1,000 $SGD)

โครงการ Internship in Singapore 2017

 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมนำความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งได้สัมผัสประสบการณ์ในด้านการบริการตามโรงแรมร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งร้านขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

 

 

image1_large

 

รายละเอียดโครงการ

 • รับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18-22 ปี
 • นักศึกษาจะได้ฝึกงานใน โรงแรม สวนสนุก ร้านขายของ เพื่อฝึกงานในธุรกิจจริง และ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 40,000 บาท (ค่าสมัคร 5,000 บาท + ค่าโครงการ 35,000 บาท)
 • นักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เริ่มต้นเดือนละ 1,000$SGD
 • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 • นักศึกษาจะได้ฝึกงาน 8 ชม./วัน หรือ 48 ชม./สัปดาห์
 • ที่พัก Hostel ราคาที่พัก 250 – 500 SGD / เดือน พักห้องละ 2-4 คน
 • เริ่มต้นเดินทาง ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทราบผลวีซ่าจากจบโครงการฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกงานจากสิงคโปร์ และใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนภาษา
 • เริ่มต้นเดินทาง ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทราบผลวีซ่า

 

 

ค่าโครงการ 40,000 บาท  อัตรานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุงเทพ – สิงคโปร์ 1เที่ยว)
ค่าดำเนินการหาสถานที่ฝึกงาน, ค่าคอร์สเรียนภาษา, ค่าวีซ่า, ค่าดำเนินการด้านเอกสารของสิงคโปร์

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งเอกสารใบสมัคร มาที่ info@borntobeconsultant.com
 • ชำระค่ามัดจำโครงการ 5,000 บาท พร้อมส่ง Resume และหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย
 • นัดวันและเวลาสัมภาษณ์วัดระดับภาษา (Skype) กับเจ้าหน้าที่จากสิงคโปร์
 • เมื่อทราบผลวีซ่า ชำระเงินค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมด

 

เอกสารใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • ประวัติการเรียนและทำงาน (Resume)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 • หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารนอกเหนือจากในโครงการ, ค่าทำ Passport ฯลฯ

 

Refund Policy

 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง หรือในกรณีที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทถ้วนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจาก MOM (Manpower of Ministry) ประเทศสิงคโปร์ ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ชำระค่าโครงการทั้งหมด

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Singapore

ใบสมัคร